Přejít k obsahu|Přejít k hlavnímu menu

Podmínky užívání aplikace

Právě jste si otevřeli podmínky užívání Aplikace Visidoo účinné od 1.6.2022. Postupně se v nich dozvíte:

 • za jakých podmínek můžete Aplikaci používat
 • jak funguje vytváření uživatelského účtu a
 • jestli je něco v Aplikaci zpoplatněno

Podmínky si prosím pozorně přečtěte. Ne snad protože by Vás v nich něco mohlo překvapit. Ale proto, že než začnete Aplikaci používat, musíte se s Podmínkami seznámit a odsouhlasit je. Tady jsou základní body:

1. Kontakt na nás a některé definice

 1. Aplikace je Námi provozovaná aplikace s názvem Visidoo, která za Vás hlídá realitní inzeráty a zasílá upozornění na nejnovější inzeráty. Visidoo funguje ve dvou verzích, a to jako:
  1. webová aplikace dostupná na adrese https://www.visidoo.cz/ („Webová Aplikace“)
  2. mobilní aplikace dostupná prostřednictvím AppStore či Google Play („Mobilní Aplikace“).
 2. My jsme společnost Visidoo s.r.o., se sídlem Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 14340119, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 127861 vedenou u Krajského soudu v Brně.

  Kontakt na Nás je například e-mail podpora@visidoo.cz a telefon +420 725 061 331.
 3. Podmínky jsou tyto podmínky užívání aplikace, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.
 4. Provozovatel obchodu je jednak společnost Google LLC provozující online distribuční službu Google Play a dále společnost Apple Inc provozující online distribuční službu AppStore.
 5. Smlouva je smlouva o užívání Aplikace, kterou uzavíráte s Námi jako provozovatelem Aplikace. Smlouvu uzavíráme okamžikem, kdy si Mobilní Aplikaci stáhnete, začnete Aplikaci užívat nebo kdy kliknete na příslušné políčko souhlasu s Podmínkami, podle toho, co nastane nejdříve. Uzavřením Smlouvy potvrzujete, že jste si Podmínky přečetli a že s nimi souhlasíte.
 6. Vy jste uživatel Aplikace.

2. Kdo může aplikaci používat

 1. Naším přáním je zpřístupnit Aplikaci všem. Proto budeme rádi, pokud ji bude používat každý, komu to pomůže. Užívání aplikace Vám ale nemůžeme povolit, pokud:
  1. jsme Vám to v minulosti už jednou zakázali nebo jsme Vám zablokovali uživatelský účet, nebo
  2. Vám to zakazují příslušné právní předpisy.
 2. by Vám dále Mobilní Aplikace fungovala bez problémů, je nutné ji užívat na zařízení, které splňuje minimální systémové požadavky uvedené na příslušné stránce v AppStore (pro zařízení s iOS) a Google Play (pro zařízení s OS Android). Tyto požadavky jsme oprávněni kdykoliv změnit. Dále je nutné, abyste při užívání Aplikace byli připojeni k internetu.

3. Uživatelský účet

 1. Pokud splňujete výše uvedené podmínky, můžete si v Aplikaci vytvořit uživatelský účet. Jeho vytvoření sice není podmínkou pro užívání Aplikace, ale je nutné pro zpřístupnění všech jejích funkcí (například funkce hlídání realitních inzerátů).
 2. Uživatelský účet si můžete vytvořit odesláním registračního formuláře v Aplikaci, do kterého zadáte svou e-mailovou adresu, a jeho následným potvrzením kliknutím na odkaz, který Vám zašleme na zadanou e-mailovou adresu. Vytvořením účtu v Aplikaci souhlasíte s těmito Podmínkami a dále se zásadami ochrany osobních údajů (viz článek 7).
 3. Při vytváření uživatelského účtu musíte uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje, na jejich správnost a pravdivost se budeme spoléhat. Dále Vás prosíme, pokud dojde k jejich změně, aktualizujte je prosím bez zbytečného odkladu. Pokud tuto povinnost porušíte, může Vám vzniknout újma, za kterou My nebudeme odpovídat.
 4. Nezapomeňte ani na to, aby byly přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu uchovávány v tajnosti a chráněny před zpřístupněním, zveřejněním a/nebo zneužitím ze strany třetích osob. Pokud budete mít podezření, že přístupové údaje k Vašemu uživatelskému účtu byly odcizeny nebo zneužity, okamžitě zakročte. Například přístupové údaje změňte nebo Nás požádejte o jejich změnu. Opět totiž platí, že pokud tuto povinnost porušíte, může Vám vzniknout újma, za kterou My nebudeme odpovídat.
 5. Veškeré osoby, kterým Aplikaci nebo svůj uživatelský účet zpřístupníte, musíte seznámit s pravidly užívání uvedenými v těchto Podmínkách. Sami totiž odpovídáte za porušení Smlouvy jakoukoliv osobou, které Aplikaci nebo svůj uživatelský účet zpřístupníte, tak jako byste Smlouvu porušili sami. My naopak neodpovídáme za škodu, která Vám může vzniknout tím, že osoba odlišná od Vás získá nebo vlastní Vaše přihlašovací údaje.

4. Pravidla užívání aplikace

 1. Užívání Aplikace má svá pravidla. V zásadě ale stačí, pokud budete Aplikaci užívat pouze rozumně a ne pro provádění jakýchkoliv nekalostí. Abychom si byli jistí, co máme těmito nekalostmi na mysli, sepsali jsme následující pravidla užívání Aplikace, která se zavazujete dodržovat:
  1. Nesmíte narušovat bezpečnostní opatření Aplikace nebo na ni podnikat jiný druh útoku, zejména do ní vkládat malware (počítačové viry, trojské koně, ransomware aj.) či jiný závadný obsah nebo kód, poškozovat, blokovat, narušovat nebo přetěžovat Aplikaci (např. skriptováním) nebo měnit, blokovat nebo obcházet jakýkoliv proces zabudovaný v Aplikaci,
  2. Nesmíte vyjímat či používat jakékoli části Aplikace (včetně databází v nich obsažených) či informace z ní získané za účelem vložení těchto údajů na jiný podklad, například do jiné databáze („screen scraping“) nebo jiným způsobem a za jiným účelem provádět automatizované zpracovávání dat obsažených v Aplikaci, zejména pro další strojové či automatizované zpracování
  3. pokud Vám zpřístupníme jakékoliv API, nesmíte se pokoušet obcházet jeho mechanismy,
  4. pokud Vám to Aplikace umožňuje, nesmíte ji používat k provádění ani sdílení obsahu, který porušuje Podmínky nebo jiné podmínky, které se vztahují na užívání Aplikace, nebo pokud by to bylo nezákonné, zavádějící, diskriminující nebo podvodné, porušovalo práva jiných osob, zejména jejich práva k duševnímu vlastnictví, nebo mohlo navozovat pocit nebezpečí (například vyjadřování, které někoho ohrožuje, může ho zastrašit, vyloučit nebo umlčet), nerespektovat důstojnost ostatních, obtěžovat nebo degradovat, nebo by mohlo být považováno za nevyžádanou, nevhodnou nebo obtěžující reklamu, zejména nebudete nabízet produkty nebo služby, které nesouvisejí s posláním Aplikace;
  5. nesmíte žádat či získávat přihlašovací a jiné údaje k uživatelským účtům dalších uživatelů a pokoušet se o přihlášení na cizí uživatelský účet, aniž byste k tomu měli oprávnění, či pokoušet se o prolomení zabezpečení jiných uživatelských účtů, nesmíte ani prozrazovat, sdílet ani přeprodávat jakékoliv přihlašovací údaje získané v souvislosti se Smlouvou,
  6. nesmíte užívat Aplikaci jiným než obvyklým způsobem, zejména způsobem, který není předvídán v popisu Aplikace na našem webu nebo který by Nás mohl poškodit nebo vůči Nám byl konkurenční,
  7. nesmíte užívat Aplikaci jakýmkoliv způsobem, který by mohl být protiprávní.
 2. Pokud v Aplikaci zjistíte jakýkoliv obsah, který podle Vás porušuje Podmínky, práva nebo práva třetích osob (včetně práv k duševnímu vlastnictví), nahlašte Nám to zasláním zprávy na naši kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v úvodu těchto Podmínek.
 3. Pravidla uváděná v Podmínkách nejsou pro srandu. Moc Nám záleží na správném fungování Aplikace a spokojenosti Naší komunity, proto pokud porušíte jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, můžeme Vám uživatelský účet bez náhrady smazat a užívání Aplikace zakázat.

5. Musíte něco zaplatit?

Za užívání Aplikace nic neplatíte, zdarma si tak můžete vytvořit uživatelský účet a užívat její funkce. V současnosti Aplikace neobsahuje ani žádný zakoupitelný obsah (in-app purchase). Je možné, že v budoucnu nějaký zakoupitelný obsah zavedeme (například doplňkové služby a speciální uživatelské účty).

6. Licenční ujednání

 1. Aplikace obsahuje komponenty třetích stran.
 2. Aplikace a její jednotlivé části (Webová aplikace, Mobilní aplikace) mohou být dále chráněny Našimi autorskými a jinými právy duševního vlastnictví. Od Nás ale nezískáváte žádná práva duševního vlastnictví. Veškerá práva duševního vlastnictví k Aplikaci patří a zůstávají pouze Nám. Vzhledem k tomu, že Webovou Aplikaci užíváte v režimu as a service, nemáte k dispozici a ani Vám nebudou poskytnuty kopie jejích zdrojových ani strojových kódů, neužíváte Webovou Aplikaci ve smyslu autorského zákona.
 3. Udělujeme Vám pouze nevýhradní oprávnění k běžnému užívání Webové Aplikace (v případě užívání Webové Aplikace) a nevýhradní licenci k běžnému užívání Mobilní Aplikace (v případě užívání Mobilní Aplikace). Nejste oprávněni zjišťovat kódy k Aplikaci, ani se je žádným způsobem snažit získat, dekompilovat, využít ke změně Aplikace apod. Nesmíte svá oprávnění ani licence vyplývající z Podmínek postoupit ani z nich udělit podpoprávnění nebo podlicence.

7. Ochrana osobních údajů

 1. Při užívání Aplikace bude docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Abychom Podmínky zbytečně neprodlužovali, veškeré informace o tomto zpracování se dozvíte v zásadách ochrany osobních údajů dostupných na adrese https://www.visidoo.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

8. Právní odpovědnost

 1. Pokud se při užívání Aplikace vyskytne jakákoliv vada, nahlaste Nám ji e-mailem zaslaným na Naši kontaktní adresu uvedenou v úvodu Podmínek. Jak jsme ale zmínili výše, Aplikaci Vám poskytujeme bezplatně. Proto Vám ve vztahu k jejímu správnému fungování nemůžeme slíbit nic víc, než Naše „best effort“. To znamená, že Aplikaci poskytujeme a Vy přijímáte „tak, jak je“ a „tak, jak je dostupná“. Neposkytujeme Vám v souvislosti s Aplikací žádná prohlášení ani záruky, výslovné ani předpokládané, a zříkáme se tímto všech předpokládaných záruk a odpovědnosti, včetně všech předpokládaných záruk způsobilosti Aplikace pro určitý účel. Spolu jsme se dohodli na vyloučení veškeré Naší právní odpovědnosti ve vztahu k řádnému fungování Aplikace, zejména odpovědnosti za vady a za jakékoli (dočasné a/nebo částečné) selhání, výpadek, závadu, chyby v uchování nebo zpracování dat, nečinnost, přerušení nebo nedostupnost. Negarantujeme jakoukoliv dobu dostupnosti Aplikace, reakční doby ani doby pro vyřešení jakékoliv vady, která se při užívání Aplikace vyskytne.
 2. Zavazujete se Nás plně odškodnit, kompenzovat a chránit Nás i Naše přidružené společnosti, ředitele, zaměstnance, zástupce a subdodavatele před jakýmikoli přímými škodami, ztrátami, závazky, náklady, nároky jakéhokoli druhu, úroky, sankcemi, správními poplatky, pokutami, náklady na právní zastoupení a výdaji (včetně přiměřených poplatků a výdajů za právní zastoupení) v souvislosti s veškerými nároky vzniklými v souvislosti s porušením Smlouvy z Vaší strany, porušením práv duševního vlastnictví třetí strany Vámi, a/nebo jinými nároky třetích stran, které jsou zcela nebo částečně způsobeny Vámi. Zavazujete se předcházet tomu, aby byl jakýkoliv z výše uvedených nároků proti Nám uplatněn. Dále se na Naši výzvu zavazujete na vlastní náklady vést mimosoudní jednání se třetí stranou a bránit Nás v případných soudních, rozhodčích či jiných řízeních proti výše uvedeným nárokům. Nesmíte souhlasit s žádným vypořádáním výše uvedených nároků, aniž byste si nejdříve obstarali Náš písemný souhlas.
 3. V maximálním rozsahu jakém Nám to umožňují právní předpisy vůči Vám vylučujeme odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, speciální, trestné či jiné škody nebo ztráty, včetně ztráty produkce, ušlého zisku, tržby, smlouvy, poškození dobrého jména, pověsti, ztráty pohledávek, ať už jsou (údajně) důsledkem porušení Smlouvy, vady Aplikace, deliktu apod., i pokud jste Nás předem upozornili na možnost takových škod nebo ztrát. Výslovně se vzdáváte práva na náhradu takové škody. Neneseme odpovědnost za ztrátu, poškození ani zpřístupnění dat uložených v Aplikaci třetí osobě. Naše maximální odpovědnost vůči Vám v souhrnu všech Vašich nároků vznesených vůči Nám souvislosti s provozováním Aplikace nesmí překročit částku 1 EUR, v rozsahu převyšujícím tuto částku Naši odpovědnost vylučujeme a Vy se vzdáváte nároku na její náhradu.

9. Spotřebitelská ujednání

 1. Komunikovat spolu budeme v českém jazyce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu Podmínek. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. Je uzavírána na dálku prostřednictvím Aplikace, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku si hradíte sami.
 2. Před uzavřením Smlouvy můžete provést opravu, změnu či doplnění informací zadaných při vytváření uživatelského účtu. Smlouvu nearchivujeme. K podmínkám je Vám však umožněn přístup jednak skrze Aplikaci a dále na adresehttps://www.visidoo.cz/obchodni-podminky.
 3. V případě, že mezi Námi a Vámi dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz. web: adr.coi.cz. Rovněž můžete využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. Ujednání požadovaná provozovateli obchodu

 1. Mobilní Aplikaci lze stáhnout prostřednictvím online obchodu Google Play provozovaného společností Google LLC a dále prostřednictvím online obchodu AppStore provozovaným Apple Inc (společně dále také „Provozovatelé obchodu“). Podmínky se však použijí pouze na vztah mezi Vámi jako uživatelem a Námi, jako provozovatelem Aplikace. Naopak se nepoužijí na vztahy s Provozovateli obchodu. Za Mobilní Aplikaci jsme odpovědní pouze My, Provozovatelé obchodů naopak za Mobilní Aplikaci ani její obsah neodpovídají. V případě rozporu mezi ustanovením Podmínek a ustanovením podmínek Provozovatelů obchodů (například Apple Media Services Terms and Conditions) od kterých se nelze odchýlit, se uplatní ustanovení podmínek Provozovatelů obchodů.
 2. Pokud si Mobilní Aplikaci stáhnete z AppStore, můžete ji užívat pouze na zařízeních značky Apple, která vlastníte nebo ovládáte nebo prostřednictvím účtů spojených funkcí Family Sharing s účtem, ze kterého jste Mobilní Aplikaci stáhli. Přitom musíte dodržovat Pravidla Užití zakotvená v Apple Media Services Terms and Conditions.
 3. Pokud se dohodneme na poskytování jakékoliv podpory a údržby k Mobilní Aplikaci, budeme Vám ji poskytovat pouze My. Společně s Námi souhlasíte s tím, že Provozovatelé obchodů nemají povinnost poskytovat jakékoli služby podpory a údržby ve vztahu k Mobilní Aplikaci. V rozsahu, v jakém jsme záruku nevyloučili, ať už vyplývá ze zákona nebo z Podmínek, Vám záruku poskytujeme pouze My. Pokud dojde k porušení jakékoliv záruky, můžete se obrátit na Provozovatele obchodu, který Vám může cenu za stažení Mobilní Aplikace vrátit (pokud jste si ji stáhli úplatně). Provozovatelé obchodů ale nemají povinnost vypořádat žádné Vaše záruční nároky ani jiné nároky, újmu, odpovědnost, škodu, náklady nebo jiné výdaje související s nedodržením záruky, za toto všechno jsme odpovědní výhradně My. Pouze My, a ne Provozovatelé obchodů, odpovídáme za vypořádání Vašich nároků souvisejících s Mobilní Aplikací a/nebo jejím užíváním, zejména vyplývajících z odpovědnosti za vady výrobku, škodu způsobenou vadami nebo nesplnění právních předpisů, ať už se týkají osobních údajů, spotřebitelských práv nebo jiné podobné oblasti, včetně právního rámce HealthKit and HomeKit.
 4. Pokud by došlo k tomu, že třetí strana bude tvrdit, že Mobilní Aplikace nebo Vaše užívání Mobilní Aplikace porušuje její práva duševního vlastnictví, ponesete Vy i My výhradní odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vyřízení a vypořádání takového nároku. Škodu a náklady, které Nám takovým postupem vzniknou, Nám na Naši výzvu nahradíte.
 5. Prohlašujete, že se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA, nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující terorismus“; ani že nejste uvedeni na žádném seznamu „zakázaných nebo omezených stran“ vedeném vládou USA.
 6. Při užívání Mobilní Aplikace musíte dodržovat příslušné podmínky třetích stran (například poskytovatele internetu). Provozovatelé obchodů a jejich dceřiné společnosti jsou osoby oprávněné z Podmínek jako třetí strany a mají právo vymáhat Podmínky vůči Vám.

11. Trvání a ukončení smlouvy

 1. Smlouvu uzavíráme na dobu neurčitou. Pokud byste ale z jakéhokoliv důvodu chtěli Aplikaci přestat používat a Smlouvu vypovědět, můžete tak učinit kdykoliv bez dalšího.
 2. Dále pokud jste spotřebitelem, můžete od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dní ode dne uzavření Smlouvy, a to zasláním písemného odstoupení na adresu Našeho sídla nebo na Naši kontaktní e-mailovou adresu. Přitom můžete, není to však Vaše povinnost, pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení obsažený níže. Pro dodržení lhůty v délce 14 dní postačí, pokud je odstoupení před uplynutím této lhůty alespoň odesláno. Přijetí písemného oznámení o Vám potvrdíme na Vaši e-mailovou adresu.

  Příklad formuláře odstoupení:

  Komu: Visidoo s.r.o., se sídlem Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 14340119
  Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o užívání Aplikace Visidoo:
  Moje jméno:
  Moje e-mailová adresa:
  Podpis:
  Datum:

 3. Smlouvu můžeme jednostranně ukončit i My. Učinit tak můžeme zejména z důvodu, že přestaneme Aplikaci provozovat, pokud budete déle než po jeden rok v Aplikaci neaktivní nebo pokud zjistíme, že jakýmkoliv způsobem porušujete Smlouvu, právní předpisy nebo práva třetích stran.
 4. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti, které mají ze své povahy přetrvat po jejím ukončení, zejména omezení odpovědnosti a Vaše povinnost odškodnění. V každém případě pokud dojde k ukončení Smlouvy po stažení Mobilní Aplikace, musíte vymazat Mobilní Aplikaci ze svého zařízení. Po ukončení Smlouvy můžeme Váš uživatelský účet zrušit. Pokud byste požadovali jeho vymazání Vy, můžete Nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu uvedeného v úvodu Podmínek.
 5. Namísto ukončení Smlouvy můžeme na základě vlastního uvážení nejprve pozastavit nebo trvale zablokovat Váš přístup k Aplikaci nebo uživatelskému účtu, či jej dokonce úplně odstranit.

12. Závěrečná ustanovení

 1. Vždy jste taky určitě chtěli vědět, co to je salvátorská klauzule. Tak tady ji máte: Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoli části Podmínek nebo Smlouvy nemá vliv na jejich zbývající části. Společně se zavazujeme nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhého z nás.
 2. Smlouva včetně těchto Podmínek a veškerá naše práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky. K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého ze Smlouvy, v souvislosti s ní, nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.
 3. Podmínky i další přílohy, které jsou součástí Smlouvy, můžeme jednostranně změnit. Dále si vyhrazujeme právo (nepůjde-li o změnu vyvolanou změnou právních předpisů nebo třetími stranami) změnit pravidla užívání Aplikace, ustanovení o komunikaci, právní odpovědnosti a další ustanovení Podmínek. Případnou změnu Vám oznámíme zasláním e-mailu nebo prostřednictvím Aplikace. Neodmítnete-li změnu do 1 (jednoho) měsíce ode dne odeslání oznámení, změnu přijímáte. V případě, že změnu ve výše uvedené lhůtě odmítnete, zůstávají v účinnosti stávající podmínky a My můžeme Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou končící posledním dnem výše uvedené lhůty, po kterou se uplatní poslední odsouhlasené Podmínky.
 4. Za případ vyšší moci považujeme veškeré nepředvídatelné okolnosti, které nemůžeme přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelní pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), válku, epidemie (včetně epidemie covid-19) a kybernetické útoky (například DDoS). V případě zásahu vyšší moci, který nám brání plnit závazky podle smlouvy, ti tuto skutečnost oznámíme bez zbytečného odkladu s uvedením doby, během které nemůžeme plnit své povinnosti. Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení smlouvy. Pokud v Aplikaci zavedeme cokoliv placeného, událostmi vyšší moci nejsou dotčeny platební závazky stran.
 5. Pokud neuplatníme práva z kterékoli části těchto smluvních podmínek, nebude to považováno za zřeknutí se těchto práv ani za zavedenou praxi. Bez našeho svolení nesmíte postoupit žádné ze svých práv ani závazků vyplývajících ze Smlouvy na jinou osobu.

Potřebujete poradit
s hledáním bydlení?

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám
a poradíme s čímkoliv co se týká hledání a koupě bydlení.