Přejít k obsahu|Přejít k hlavnímu menu

Zpracování osobních údajů

Právě jste zavítali do části věnované Vašemu soukromí. Rádi Vám vysvětlíme, jakým způsobem jsou zpracovávány Vaše osobní údaje. Jsme společnost Visidoo s.r.o., se sídlem Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 14340119, zapsaná v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 127861 vedenou u Krajského soudu v Brně („My“). Vyvinuli jsme aplikaci s názvem Visidoo, která za Vás hlídá realitní inzeráty a zasílá upozornění na nejnovější inzeráty e-mailem. Visidoo funguje ve dvou verzích:

 • Jako webová aplikace, která je dostupná na adrese https://www.visidoo.cz/ („Webová Aplikace“).
 • Jako mobilní aplikace, která je dostupná prostřednictvím AppStore či Google Play („Mobilní Aplikace“).

Pár pojmů na začátek. Vůči Vašim osobním údajům vystupujeme jako správci osobních údajů. To znamená, že určujeme účely a prostředky zpracování (jinými slovy, rozhodujeme se, jaké od Vás budeme potřebovat osobní údaje a proč). Osobními údaji jsou jakékoliv informace, které zpracováváme o identifikované či identifikovatelné fyzické osobě – o Vás. Máte v pojmech zmatek? Můžete nás kontaktovat a my Vám vše vysvětlíme.

Kontaktní údaje

Adresa: Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno
E-mail: info@visidoo.cz

Ochrana Vašich osobních údajů je pro Nás důležitá, a proto se budeme vždy těmito zásadami řídit. Když využíváte Naše služby, je pro Nás důležité, aby pro Vás zpracování Vašich údajů bylo naprosto srozumitelné, transparentní a znali jste všechna Vaše práva.

Čtete si tento dokument kvůli nastavení cookies? Informace naleznete zde.

1. Budeme o vás zpracovávat pouze základní údaje

Ať už využíváte Webovou aplikaci nebo Mobilní aplikaci, budeme zpracovávat pouze tyto údaje:

 • Vaše jméno a příjmení;
 • Vaši e-mailovou adresu;
 • informace o Vámi zvolených preferencích (aplikovaných filtrech) v souvislosti s upozorněním na inzeráty;
 • informace o Vámi využívaném e-mailovém klientovi a informace, zda jste si otevřeli Námi zaslané e-maily ohledně nabídek.

Výše uvedené informace budeme zpracovávat za účelem poskytnutí služby.

Existují dva způsoby, jakými můžeme Vaše osobní údaje získat. Buďto Nám vyplníte formulář pro hlídání nemovitostí, nebo si vytvoříte uživatelský účet v rámci kterého si následně můžete spravovat jednotlivé filtry. Jelikož si Vás při vytváření uživatelského profilu musíme identifikovat, vyžadujeme Vaše jméno a příjmení (tyto údaje však nejsou vyžadovány, pokud se rozhodnete využít pouze formulář pro hlídání nemovitostí). Všechny osobní údaje zpracováváme, abychom Vám mohli poskytnout službu. Při odeslání formuláře (respektive registraci uživatelského účtu) tak mezi námi vzniká smluvní vztah. Osobní údaje budeme zpracovávat za účelem splnění tohoto vzájemného smluvního vztahu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (poskytnutí funkcionalit, které naše Webová Aplikace a Mobilní Aplikace nabízí).

Vámi zadané osobní údaje také zpracováváme za účelem zajištění bezpečnosti a dostupnosti Našich služeb, případně za účelem vyřízení jakýchkoliv Vašich požadavků, reklamací či stížností. Právním základem je v takovém případě Náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v ochraně Našich právních nároků a zajištění komunikace s Vámi.

K využívání Mobilní Aplikace je nezbytné, abyste si založili uživatelský účet. Bez jeho vytvoření totiž nejsme schopni přiřadit jednotlivé filtry, a tím vybrat notifikace, které máte obdržet.

Vámi zadané osobní údaje nevyužíváme k žádným dalším účelům než těm, které jsou uvedeny v tomto bodě a bodě 2. Pokud bychom měli rozšířit účely zpracování, takové rozšíření nejprve vyhodnotíme a případně si získáme Váš souhlas.

2. Přišel vám od nás e-mail?

Pokud Vám od Nás přišel e-mail, stalo se tak z některého z níže uvedených důvodů:

 • Jedná se o servisní informaci a jiný technický e-mail související s Vámi registrovaným účtem ve Webové aplikaci nebo Mobilní aplikaci (například aktualizace obchodních podmínek, bezpečnostní informace apod.).
  • Tento e-mail souvisí s poskytovanými službami a můžeme ho zaslat na základě plnění vzájemného smluvního vztahu. Neexistuje jiný způsob, jak se z těchto e-mailu odhlásit, než že si zrušíte svůj uživatelský účet.
 • Jedná se o e-maily související s nabídkami dle přednastavených filtrů, které jste si vybrali.
  • Tento e-mail rovněž souvisí s poskytovanými službami a činíme tak na základě plnění vzájemného smluvního vztahu. V tomto případě však nechceme být na obtíž a kdykoliv si můžete zvolit své preference v rámci „Editace profilu“, případně prostřednictvím zaslaného e-mailu s konkrétní nabídkou (pokud nemáte vytvořený uživatelský účet).
 • Jedná se o e-maily související s novinkami, newslettery nebo jde o jiná obchodní sdělení.
  • Jelikož mezi námi vznikl smluvní vztah, jste Našimi zákazníky. Proto Vám budeme posílat zajímavé novinky a newslettery na základě oprávněného zájmu, který spočívá v tzv. přímém marketingu. Tyto e-maily můžete kdykoliv zrušit, a to v rámci „Editace profilu“, případně prostřednictvím zaslaného e-mailu. Také můžete jejich zasílání odmítnout při dokončení registrace, nebo před odesláním formuláře s nastaveným filtrem.

3. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

K Vašim osobním údajům mají přístup pouze ty nejnutnější osoby a společnosti. Dbáme na to, abychom Vaše data nesdíleli se třetími stranami, pokud to není nezbytně nutné. Další subjekty, které se mohou k osobním údajům dostat, se nazývají příjemci osobních údajů.

K Vašim osobním údajům mají přístup následující příjemci:

 • Naši pracovníci a zaměstnanci, kteří zajišťují vývoj a správu Webové Aplikace a Mobilní Aplikace;
 • společnost SUPERKODERS s.r.o., se sídlem Hněvkovského 30/65, Komárov, 617 00 Brno, IČO: 03780091, která Nám pomáhá s vývojem a správou, a která je součástí holdingu;
 • společnost Amazon Web Services EMEA SARL, se sídlem 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Lucembursko, která poskytuje služby úložiště, na kterých jsou Vaše osobní údaje uloženy. S tímto poskytovatelem uložiště jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu a řídíme se další dokumentaci v souvislosti se zajištěním bezpečnosti a předáváním osobních údajů.

4. Jak dlouho budeme vaše osobní údaje zpracovávat?

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu trvání vzájemného smluvního vztahu, tedy po dobu, po kterou budete využívat Mobilní aplikaci nebo Webovou aplikaci. Nad rámec smluvního vztahu můžeme uchovávat pouze takové osobní údaje, které souvisí s případným sporem mezi Vámi a Námi, nebo související s řešením jakýchkoliv dotazů a připomínek.

Svůj uživatelský účet si můžete kdykoliv smazat, a to v rámci „Editace profilu“, kde naleznete tlačítko „Smazat můj účet“. V takovém případě dochází k ukončení zpracování z Naší strany. Pokud uživatelský účet nemáte, a pouze dostáváte e-maily, můžete se z nich kdykoliv odhlásit v každém jednotlivém zaslaném e-mailu.

Pokud nebudete otevírat Námi zaslané nabídky, nebo budete v uživatelském účtu neaktivní, zašleme Vám připomínkový e-mail, v rámci kterého si budete moci vybrat, zda chcete pokračovat v přijímání e-mailů. Pokud na tento e-mail nebudete 2x reagovat, vymažeme Vás z databáze a další e-maily Vám posílat nebudeme.

5. Myslíme také na bezpečnost

Bezpečnost Vašich osobních údajů bereme vážně. Pokud si vytvoříte uživatelský účet, Vaše hesla jsou ukládána pouze v zahashované formě. Jelikož všechny data ukládáme na úložišti od AWS, využíváme všech bezpečnostních funkcionalit, které toto úložiště nabízí. Všechna data jsou tak šifrována, využíváme pouze datacentra v rámci EU (EEA), je využíváno zálohování dat a další bezpečnostní funckionality.

6. Jaká máte ve vztahu ke zpracování vašich osobních údajů práva?

Ve vztahu k Námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů;
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o Naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že Nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Toto právo můžete uplatnit také v rámci záložky „Editace profilu“, kde si můžete jakékoliv zadané osobní údaje změnit a opravit.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá Nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas (pokud ho po Vás někdy budeme požadovat), tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování založeného na dalších důvodech bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

V případě, že chcete uplatnit některé ze svých práv, můžete tak učinit na e-mailové adrese info@visidoo.cz.

Na Naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu (www.uoou.cz).

Potřebujete poradit
s hledáním bydlení?

Nechte nám váš kontakt, ozveme se vám
a poradíme s čímkoliv co se týká hledání a koupě bydlení.